Deklaracja dostępności

Drukuj

 

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Treści niedostępne 

 

 

Wyłączenia 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektonicznaBudynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma żadnych przeszkód architektonicznych takich jak schody i progi. Pomieszczenia opisane są poprzez piktogramy. Plany budynku stworzono w dużym formacie z wykorzystaniem jaskrawych kolorów. Wszystkie wejścia do budynku posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.  W budynku funkcjonuje toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na korytarzach zastosowane zostały pasy naprowadzające ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.